Voorwaarden en bepalingen

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze service.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben een betekenis die onder de volgende voorwaarden wordt gedefinieerd.

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden:

  • Gelieerde onderneming: een entiteit die zeggenschap heeft, onder zeggenschap staat van of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, waarbij “zeggenschap” betekent dat zij 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere stemgerechtigde effecten bezit voor de verkiezing van de bestuurders of een andere beheersautoriteit.
  • Onderneming (in deze Overeenkomst aangeduid als “de Onderneming”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Build Sys.
  • Land verwijst naar: Nederland
  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
  • Dienst verwijst naar de Website.
  • Voorwaarden (ook wel “Voorwaarden” genoemd) betekent deze Voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen U en het Bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Service vormen. Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst wordt onderhouden door de Terms and Conditions Generator.
  • Sociale mediadienst van derden betekent alle diensten of inhoud (met inbegrip van gegevens, informatie, producten of diensten) die door een derde partij worden geleverd en die door de Dienst kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.
  • Website verwijst naar Build Sys, toegankelijk via https://buildsys.net/.
  • U bedoelt de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, al naar gelang het geval.

Erkenning

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst tussen U en het Bedrijf. In deze Voorwaarden worden de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst uiteengezet.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst gaat U akkoord met deze Voorwaarden. Als U het niet eens bent met enig deel van deze Algemene Voorwaarden, dan mag U de Service niet gebruiken.

U verklaart dat U ouder bent dan 18 jaar. Het Bedrijf staat niet toe dat personen onder de 18 jaar gebruik maken van de Service.

Uw toegang tot en gebruik van de Service is ook afhankelijk van uw acceptatie en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke gegevens wanneer U de Applicatie of de Website gebruikt en vertelt U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.

Koppelingen naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door het bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij raden U ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid van de websites of diensten van derden die U bezoekt te lezen.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot het geval dat u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Service te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande eventuele schade die U zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het Bedrijf en een van zijn leveranciers onder een bepaling van deze Voorwaarden en Uw exclusieve verhaal voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat U daadwerkelijk via de Service hebt betaald of 100 USD als U niets via de Service hebt gekocht.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel), verlies van privacy als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service, software van derden en/of hardware van derden die met de Service wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs indien het Bedrijf of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie niet voldoet aan het essentiële doel ervan.

Sommige staten staan de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten zal de aansprakelijkheid van elke partij beperkt zijn tot de grootste mate die wettelijk is toegestaan.

“Zoals het is” en “Zoals het beschikbaar is” Disclaimer

De Service wordt aan U geleverd “AS IS” en “AS AVAILABLE” en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, in eigen naam en namens zijn Filialen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Service, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de loop van de handel, de loop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande biedt het Bedrijf geen garantie of verbintenis, en doet geen enkele toezegging dat de Service aan Uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, toepassingen, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, zal voldoen aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zal zijn van fouten of defecten, of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden verholpen.

Zonder het voorgaande te beperken, doet noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de Service, of de informatie, inhoud en materialen of producten die daarin zijn opgenomen; (ii) dat de Service ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van de informatie of inhoud die via de Service wordt geleverd; of (iv) dat de Service, zijn servers, de inhoud of e-mails die van of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toegestaan, zodat sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op U van toepassing zijn. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, in de grootste mate worden toegepast die onder de toepasselijke wetgeving afdwingbaar is.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing op deze Voorwaarden en op Uw gebruik van de Service. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Geschillenbeslechting

Als U enige zorg of geschil heeft over de Service, gaat U ermee akkoord om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het Bedrijf.

Voor gebruikers uit de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont.

Verenigde Staten Wettelijke naleving

U verklaart en garandeert dat (i) U zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een “terrorist supportend” land, en (ii) U staat niet vermeld op een lijst van verboden of beperkte partijen van de Amerikaanse overheid.

Scheidbaarheid en ontheffing

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden als onafdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zoveel mogelijk te verwezenlijken onder het toepasselijke recht en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Verklaring van afstand

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van de nakoming van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke nakoming te eisen op enig moment daarna, noch zal de verklaring van afstand van een inbreuk een verklaring van afstand van een latere inbreuk zijn.

Vertalingstolken

Deze Algemene Voorwaarden kunnen zijn vertaald als we ze aan u ter beschikking hebben gesteld op onze Service.

U gaat ermee akkoord dat de originele Engelse tekst in geval van een geschil de overhand heeft.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening van belang is, zullen wij redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren over het van kracht worden van nieuwe voorwaarden. Wat een materiële wijziging is, wordt naar ons eigen goeddunken bepaald.

Door na het van kracht worden van deze herzieningen toegang te blijven krijgen tot of gebruik te blijven maken van onze service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de Service.

Contact met ons opnemen

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

  • Per e-mail: florian@buildsys.net